2019 – All the world is a stage

Cía. SCHATTENIDENTITäTEN

SINOPSE

Escribiu Shakespeare que hai sete etapas na vida (As you like it), aínda que non sempre ese camiño transcorre do xeito que el puido prever.

“All the world’s a stage”
BY WILLIAM SHAKESPEARE (from As You Like It)

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms;
And then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lin’d,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper’d pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well sav’d, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion;
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

 

Coreografía e Interpretación: Sina Menrad e Jose Gregorio Vera
Dirección artística: Robin KIng
Duración: 20 min
Imaxe: Icía Rodríguez

 

SINA MENRAD 

Profesora lectora de Alemán na Facultade de Filoloxía da USC. Sina naceu en Alemania e leva toda a súa vida bailando e formouse cunha carreira de Danza Contemporánea en Munich (Alemania) e en Barcelona nos anos 2006-2010. Despois de xirar a súa carreira profesional cara aos estudos filolóxicos combinou sempre a investigación filolóxica-literaria co escénico. Membro da Compañía de Danza da USC (Santiago) dende o curso académico 2014-15.

JOSÉ GREGORIO VERA

Graduado en Relacións Laborais e Recursos Humanos pola USC. Conta con formación teatral da Escola de Teatro da universidade (Aula de Teatro) dende 2015 nas disciplinas de interpretación e dirección. Tamén conta con formación en danza a cargo do Espazo de Danza da universidade, xa que cursa por segunda vez o Curso II de Danza Contemporánea. É membro da compañía de Danza Contemporánea da USC dende o curso académico 2017-2018. Ademais é un membro fundador das compañías de teatro universitario Lobishomes e Faísca.

ROBIN KING

Actualmente estudante de doutoramento da Facultade de Filoloxía en Lingüística Inglesa. Robin naceu en Gran Bretaña a durante a súa vida traballo en moitos contextos artísticos, dos cales son salientables a performance e o circo.